خانه تماس با ما کتابخانه سایت‌های حامی گالری کمپین در بند آرشیو English

مریم مالک

مریم مالک، پنجم اردیبهشت ماه، در پي دریافت احضاریه کتبی به شعبه 14 پلیس امنیت ناتب، مرکز پشتیبانی عملیات ماموران پلیس امنیت مراجعه کرده بود پس از چندین ساعت بازجویی به دادگاه انقلاب و سپس به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. ماموران امنیتی، دوم اردیبهشت ماه، منزل پدری مريم مالک را تفتیش کرده و کامپیوتر شخصی، جزوه های درسی و لوازم دیگری را ضبط کردند.
این عضو کمپین یک ملیون امضا پس از 5 روز بازداشت در بازداشتگاه وزرا و بند عمومی زندان اوین، با قرار کفالت 20 میلیون تومانی آزاد شد. اتهام مریم مالک اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام و عضویت در کمپین یک میلیون امضا عنوان شده است. دادگاه این فعال کمپین یک میلیون امضا هنوز تشکیل نشده است.